EuroProduct

ISO 9001

ISO 9001 je međunarodni standard Sistema menadžmenta kvalitetom (QMS), koji izdaje Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO).

Standard je poslednji put ažuriran 2015. godine i zove se ISO 9001:2015. ISO je međunarodna organzacija koja se bavi standardizacijom i koja obuhvata sve eminentne stručnjake iz ove oblasti iz gotovo svih država sveta.

ISO 9001: 2015 ne diktira šta bi trebalo da budu ciljevi kompanije ili kako ih postići. Drugim rečima, to je fleksibilan standard koji omogućava svakoj kompaniji da sama definiše ciljeve i način kako će se pridržavati standarda.

Koja je prednost uvođenja ISO 9001 i ostalih standarda?

Dakle, sertifikacijom koju smo započeli u okviru naše kompanije Europroduct želimo kupcima da pokažemo našu težnju ka savršenim procesima u firmi i ka povećanju efikasnosti i smanjenju troškova. Jednostavno rečeno cilj je savršen proizvod/usluga.

Kada proizvodite kvalitetne proizvode i usluge znači da ste na dobrom putu da ostvarite trajnu saradnju i ispunite ono što kupci/klijenti očekuju od vas.

Koristi od uvođenja ISO 9001 standarda su:  bolja usluga kupaca, poboljšana konkurentna pozicija i bolja organizovanost procesa u firmi.

Kao svetski standard ISO 9001 prvi put se pojavio 1987. godine i proistekao je iz pozitivne prakse vodećih svetskih firmi koje su imale potrebu da obavežu svoje isporučioce da proizvode proizvode na jasno definisan način bez improvizacija i odstupanja u kvalitetu.

Generalno gledano sistemi upravljanja кvalitetom imaju za cilj postavljanje standarda u okviru kompanije koji će se kroz praksu poštovati. Pored rezultata kompanije ovaj standard takođe detaljno opisuje obuku koja je potrebna za kontinuirani rast i unapređenje zaposlenih kroz obuke.

Standard ISO 9001:2015 u svetu modernog poslovanja poznatiji je još i kao „Zakon Tržišta“, iz razloga što njegovo uvođenje i primena omogućava kompanijama postizanje bolje pozicije na domaćem tržištu, veći broj kupaca, kao i ulaznicu na međunarodna tržišta.

Principi standarda ISO 9001 u verziji iz 2015. godine i njihova primena u industriji

ISO 9001 je najčešći standard upravljanja kvalitetom na svetu, upravo zato se i naša kompanija Europroduct odlučila na ovaj korak kako bi se poboljšao kvalitet proizvoda i usluga, a uz to i upravljanje performansama.

Ovo su osnovni principi ISO 9001 standarda :

  • Fokus na kupce/korisnike usluga
  • Liderstvo
  • Uključivanje svih zaposlenih
  • Procesni pristup
  • Sistemski pristup menadžmentu
  • Neprestano unapređivanje
  • Odlučivanje na osnovu činjenica
  • Uzajamno korisni odnosi sa isporučiocima

Veoma je važno da se operativni procesi  planiraju, kontrolišu i preduzimaju u slučaju problema.

Sertifikatom naša firma Europroduct želi da svim svojim poslovnim partnerima ulije sigurnost u kvalitet koji pružamo, a uz to podignemo konkurentsku prednost na tržištu na viši nivo.

#iso9001 #medjunarodnistandrard #sertifikat #isostandard

Оставите одговор