OTKAZ NARUDŽBINE I REKLAMACIJA U SLUČAJU POVRATA ROBE

Kupovina proizvoda online je, po odredbi člana 5. stav 1. tačka 8. Zakona o Zaštiti potrošača (“Sl.
glasnik RS", br. 62/2014, 6/2016 – dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon) vrsta ugovora na daljinu koji se
zaključuje između nas, kao trgovaca i Vas, kao potrošača u okviru organizovane prodaje na daljinu
bez istovremenog fizičkog prisustva trgovca i potrošača, isključivom upotrebom jednog ili više
sredstava komunikacije na daljinu do trenutka zaključenja ugovora, uključujući i sam trenutak
zaključenja.
To znači da Vi, kao kupac, odnosno potrošač imate određena prava i obaveze, o kojima Vas
obaveštavamo ovim putem:
Odustanak od ugovora na daljinu – otkaz porudžbine

Ukoliko ste kupili zapečaćenu robu koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih
razloga, a istu ste otpečatili nakon isporuke, nemate pravo na odustanak od ugovora na
daljinu.
U svim slučajevima, osim onih iz prethodnog stava, potrošač ima pravo da odustane od ugovora na
daljinu, bez obzira na razlog, u roku od 14 dana od dana prijema robe.
Istekom roka od 14 dana od dana prijema poručenog proizvoda prestaje pravo kupca na odustanak
od ugovora.
Obrazac za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu dobićete uz isporučenu robu. Takodje,
možete ga skinuti i odštampati sa sledeće adrese:
https://www.paragraf.rs/obrasci/Izjava_o_odustanku_od_ugovora_na_daljinu_ili_ugovora_koji_se_
zakljucuje_izvan_poslovnih_prostorija_ID_3767.pdf

Obrazac za odustanak ugovora je potrebno da popunite i u roku od 14 dana od dana prijema robe
pošaljete preporučenom poštom na sledeću adresu:
EUROPRODUCT d.o.o. Novi Sad
Industrijska 3a
21000 Novi Sad

obaveze trgovca kod odustanka od ugovora na daljinu

U slučaju da nam blagovremeno, u roku od 14 dana od dana prijema proizvoda, pošaljete
preporučenom poštom obrazac za odustanak od ugovora, imamo obavezu da bez odlaganja izvršimo
povrćaj uplate koju smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke.
Refundaciju kupoprodajne cene sa troškovima isporuke ćemo izvršiti kada nam vratite robu od čije
kupovine ste odustali ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali, u zavisnosti od
toga šta nastupa prvo.

Refundacija uplate se vrši na isti način na koji je uplata izvršena.
U slučaju plaćanja platnim karticama, sredstva se potrošaču koji je prethodno platio nekom od
platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, vrši isključivo preko VISA,
Maestro, Master, Dina, odnosno isključivo na račun platne kartice, storniranjem originalne
transakcije. Povraćaj sredstava na račun korisnika platne kartice vrši banka, na zahtev trgovca.

obaveze kupca kod odustanka od ugovora na daljinu
Ako ste odustali od kupovine, nakon što ste robu već dobili i platili, neophodno je da u roku od 14
dana od dana prijema kupljene robe popunite i pošaljete nam obrazac za odustanak, a potom da
vratite neoštećenu i nekorišćenu robu trgovcu bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana
kada ste poslali obrazac za odustanak.
Roba je vraćena u roku ako ste je poslali pre isteka roka od 14 dana od dana slanja obrasca za
odustanak.
Troškove povraćaja robe snosi sam kupac.
Od kupovine ne možete odustati ako pre isteka roka od 14 dana niste poslali preporučenom poštom
zahtev za odustanak od ugovora.

Reklamacije

Online potrošači mogu uložiti zahtev za otklanjanje nesaobraznosti/ reklamaciju na kupljeni
proizvod.
Reklamaciju možete uložiti ukoliko Vam je isporučena roba koja nije saobrazna poručenoj i
oglašenoj robi, odnosno ako je došlo do oštećenja robe u transportu ili pri izradi proizvoda.
U tom slučaju imate pravo na zamenu proizvoda, o našem trošku, ili pravo na umanjenje cene ili
raskid ugovora i povraćaj novca. Potrošač ima pravo i na opravku proizvoda, ukoliko je to moguće,
s obzirom na njegovu prirodu.
Da biste započeli postupak reklamacije, neophodno je da nam dostavite Zahtev za otklanjanje
nesaobraznosti/reklamaciju, u dva primerka. Takodje, možete ga odštampati sa našeg sajta.
Potrebno je da ga popunite i zajedno sa kupljenim proizvodom i fiskalnim računom ili drugim
dokazom o kupovini preporučenom poštom ili kurirskom službom pošaljete na našu adresu:
EUROPRODUCT d.o.o. Novi Sad
Industrijska 3a
21000 Novi Sad

Obrazac skinuti sa interneta, prateći sledeći link:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=
2ahUKEwiv8ZSd3OLnAhVQrosKHS0xCGEQFjAAegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fwww.parl
ament.org.rs%2Fres%2FObrazac-reklamacije.pdf&usg=AOvVaw36IH6gEcKPQcwCI-Qk_E70

Po prijemu zahteva za otklanjanje nesaobraznosti/reklamacije, jedan primerak Zahteva sa
popunjenim podacima o broju iz evidencije reklamacija, potpisom i pečatom trgovca ćemo Vam
vratiti poštom ili elektronski, kako biste imali dokaz o uloženoj reklamaciji.
Prodavac je dužan da vodi evidenciju primljenih reklamacija i da je čuva najmanje dve godine od
dana podnošenja reklamacija potrošača.
Evidencija o primljenim reklamacijama vodi se u obliku ukoričene knjige ili u elektronskom obliku
i sadrži naročito podatke o podnosiocu i datumu prijema reklamacije, podatke o robi, kratkom opisu
nesaobraznosti i zahtevu iz reklamacije, datumu izdavanja potvrde o prijemu reklamacije, odluci o
odgovoru potrošaču, datumu dostavljanja te odluke, ugovorenom primerenom roku za rešavanje na
koji se saglasio potrošač, načinu i datumu rešavanja reklamacije, kao i informacije o produžavanju
roka za rešavanje reklamacije.
Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije,
pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na
reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu
potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana
od dana podnošenja reklamacije.
Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije,
ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača.
Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku
koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i
navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u
evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo
jednom.
Reklamaciju ne možete uložiti u slučaju da smatrate da kupljeni proizvod nema svojstva koja ste Vi
očekivali, a koja nisu u skladu sa proizvođačkom specifikacijom. Svi artikli koji su u prodaji
odgovaraju specifikacijama koje su za konkretan proizvod navedene.
Reklamaciju ne možemo uvažiti u slučaju defekta na proizvodu koji je nastao kao posledica
neodgovarajuće upotrebe.
Na našem sajtu – online prodavnici je moguće ostaviti komentar o određenom proizvodu. Prodavac
nije odgovoran za mišljenja o proizvodima/komentare koja su napisana od strane posetilaca.
Prodavac će pre objavljivanja pregledati mišljenja i odbiti objavljivanje onih koja sadrže očigledne
neistine, koja dovode u zabludu ili su uvredljivog karaktera.
Prodavac snosi odgovornost za eventualna oštećenja, uništenje, gubitak, manjak sadržaja u pošiljci
isključivo do momenta predaje pošiljke kurirskoj službi. Ukoliko korisnik konstatuje da je pošiljka
oštećena, uništena, izgubljena, manjak sadržaja u pošiljci ili je pošiljka otvorena, kupac se mora
obratiti dostavljaču i započeti postupak reklamacije. Prodavac će zajedno sa dostavljačem učiniti
sve da se reklamacija reši u najkraćem roku.
Ne prihvatamo bilo kakvu odgovornost za primljene porudžbine ili isporučenu robu osobama
mladjim od 18 godina, pa ni za reklamacije koje bi takve osobe, eventualno, učinile.